Priser

 

Advokatene i Oslo Advokatfellesskap bestreber seg på å ivareta klientenes interesser på best mulig måte.  Oppdrag vil bli utført i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.  Alt arbeid utføres under den enkelte advokats ansvar.

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokaten ikke kan eller bør påta seg oppdraget.  Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.  Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven.  Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil advokaten sende skriftlig bekreftelse på dette.

 

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, er advokatenes timepriser fra kr 1.020,- for saker hvor det ytes fri rettshjelp.  I andre sivilrettslige saker har den enkelte advokat ulike timepriser.

Hvert påbegynte kvarter regnes som et kvarter.  Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid.  De medgåtte timer og eventuelle utlegg, vil normalt faktureres en gang per måned. 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelseslovens bestemmelser.

For øvrig vises det til hver enkelt advokat sin prisliste.  
   
   
     
 

Oslo advokatfellesskap

Kontakt:

Besøksadresse:
Oslo Advokatfellesskap
St. Olavsgt. 28
Inngang Frederiks gate
0166 Oslo

Postadresse:
Oslo Advokatfellesskap
Postboks 7052 St. Olavs plass
0130 Oslo